نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از "نمایشگاه کارآفرینی وجشنواره غذا " دبیرستان دخترانه مطهری

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از "نمایشگاه کارآفرینی وجشنواره غذا " دبیرستان دخترانه مطهریدرراستای اهداف آموزشی فرهنگی وبه منظوربررسی  فعالیت های تکمیلی آموزشی ، مدیرکل آموزش وپرورش استان  باهمراهی برخی مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از"نمایشگاه کارآفرینی وجشنواره غذا " دبیرستان دخترانه مطهری بازدید نمود. دراین جشنواره دانش آموزان  دستاوردها ومهارت های خود را به نمایش گذاشتند.

پ