نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از دبیرستان فرزانگان پسر دور دوم

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از دبیرستان فرزانگان پسر دور دومدرراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی آموزشی "مدیرکل آموزش وپرورش مدیر استان " با همراهی مسئولین حراست اداره کل، سمپاد استان ومدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازدبیرستان  فرزانگان پسر دوره دوم بازدید ودرزمینه مسائل آموزشی با مسئولین دبیرستان های فرزانگان تبادل نظر وگفتگو نمود.