نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از"حوزه امتحانات دبیرستان دخترانه مهدیه"

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از"حوزه امتحانات دبیرستان دخترانه مهدیه"درراستای فعالیت های آموزشی ،مدیرکل آموزش وپرورش استان باهمراهی معاون آموزش متوسطه ناحیه دو ومسئولین سنجش امتحانات باحضور دردبیرستان دخترانه مهدیه از روندبرگزاری امتحانات دانش آموزان بازدید نمود.