نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان ازامتحانات " دبیرستان های شاهدافشار پسرانه ودخترانه دوره اول

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان ازامتحانات " دبیرستان های شاهدافشار پسرانه ودخترانه دوره اول


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی آموزشی :

به منظور تکمیل فعالیت های آموزشی  ،مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد با همراهی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد ودیگر مسئولین باحضور در دبیرستان های شاهدافشار پسرانه ودخترانه دوره اول از روندبرگزاری امتحانات نوبت اول دانش آموزان بازدید واز عوامل مجری ودست انر کار امتحانات این  مد ارس   تشکر نمودند.