نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش ازدبستان خسرویانی

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش ازدبستان خسرویانی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای فعالیت های آموزشی فرهنگی مدیرکل آموزش وپرورش استان باهمراهی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ودیگر مسئولین باحضور دردبستان خسرویانی ازچندکلاس درس بازدید وبا پرسش از دانش آموزان  آنان را مورد تشویق قرارداد.