نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیران کل آموزش وپرورش ونوسازی مدارس استان از مدرسه میرکافیان

بازدید مدیران کل آموزش وپرورش ونوسازی مدارس استان از مدرسه میرکافیاندر راستای فعالیت های آموزشی فرهنگی ،احمد شیرزاد مدیرکل آموزش وپرورش  ومهمندس محمدی مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان ازمدرسه میرکافیان فهرج بازدید ومسائل ومشکلات را موردبررسی قراردادند.