نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیران فنی و حرفه ای و کاردانش ناحیه یک شهرستان یزد از هنرستان دخترانه کاردانش مشکی

بازدید مدیران فنی و حرفه ای و کاردانش ناحیه یک شهرستان یزد از هنرستان دخترانه کاردانش مشکی


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

با هدف تعامل افزائی و تقویت تبادل تجربیات  مدیران فنی و حرفه ای و کاردانش ناحیه یک یزد از هنرستان مشکی و کارگاههای کامپیوتر ،خیاطی،مدیریت و تصویربرداری این آموزشگاه بازدید کردند.

دراین برنامه " مطهریان کارشناس مسئول کاردانش ناحیه د" نیز حضور داشت.

درپایان  جلسه مدیران به تبادل نظر پیرامون نقاط قوت و ضعف موجود در آموزشگاهها و کارگاه ها پرداختند و طی  جمع بندی و نتیجه گیری  راهکارهایی نیز ارائه گردید.