نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحی دو از دبیرستان استعدادهای درخشان دخترانه دوره دوم

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحی دو از دبیرستان استعدادهای درخشان دخترانه دوره دوم


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

مسئول بنیاد شهید شهرستان یزد، باهمراهی مدیرآموزش وپرورش ومعاون آموزشی ناحیه دو از دبیرستان استعدادهای درخشان دخترانه دوره دوم بازدید ودرزمینه مسائل ومشکلات آموزشی وفرهنگی با مدیر این آموزشگاه بحث وتصمیم گیری نمودند. گفتنی درحاشیه این برنامه ارجمندی  مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از روندبرگزاری امتحانات نوبت اول دانش آموزان بازدید وازعوامل ممتحن تشکر نمود.