نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از نمایشگاه "دست های کوچک اندیشه های بزرگ" دبستان اختردانش

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از نمایشگاه "دست های کوچک اندیشه های بزرگ" دبستان اختردانش


درراستای فعالیت های آموزشی :

باهدف بررسی فعالیت های تکمیلی آموزشی دانش آموزان ، مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی دیگر مسئولین ازجشنواره "دست های کوچک اندیشه های بزرگ" دبستان اختردانش بازدید ودرجمع صمیمی دانش آموزان حضور یافت.