نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ دبستان قرآنی بهادری

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ دبستان قرآنی بهادریبه منظور تقویت وکیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی فرهنگی  "منصور ارجمندی " مدیرآموزش وپرورش باهمراهی "وحید باشی زاده " کارشناس مسئول مشارکت ها ی ناحیه باحضور در دبستان قرآنی بهادری ازفعالیت ها دست ساز وخلاقیت های آموزشی دانش آموزان  که درقالب جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ برگزارشده بود بازدید ودانش آموزان را مورد ترغیب وتشویق قراردادند.