نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ازامتحانات نوبت اول دبیرستان پسرانه ودخترانه شاهد

بازدید مدیرآموزش وپرورش ازامتحانات نوبت اول دبیرستان پسرانه ودخترانه شاهد


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو به همراهی رئیس اداره سنجش و امتحانات اداره کل آموزش وپرورش ومسئول امورشاهد، باحضور در مدارس پسرانه  ودخترانه شاهد و حوزه دیپلم (برادران ) هنرستان  شهید چمران از روند برگزاری امتحانات بازدید وازمجریان تشکر نمودند.