نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید شهردارمنطقه دو از دبستان احمد

بازدید شهردارمنطقه دو از دبستان احمد"سید ابوالفضل کشفی " شهردارمنطقه دو یزد از دبستان پسرانه احمد بازید نمود.دراین بازدید که بخشدارمرکزی ،مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز، خیّرمدرساز مهندس رضاشیشه بری،ارجمندی مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو ودیگرمسئولین حضور داشتند موضوع آسفالت کوچه مجاور دبستان احمد در دستور کار قرارگرفت ودرخصوص آن تبادل اندیشه وتصمیم گیری شد.