نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان نوربخش از کشت گلخانه ای

بازدید دانش آموزان دبستان نوربخش از کشت گلخانه ای


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی صورت گرفت :

با هدف تکمیل فعالیت های جانبی ودرراستای آموزش عملی وآشنایی بیشتر دانش آموزان با موضوعات عملی وتحقیقی طی برنامه ای جمعی از دانش آموزان دبستان نوربخش از کشت گلخانه ای بازدید وبا نحوه کشت این گیاهان آشناشدند.