نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه نوربخش از کتابخانه

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه نوربخش از کتابخانه


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف ترویج فرهنگ مطالعه وتعمیق بخشی به موانست با یارمهربان "کتاب" جمعی از دانش آموزان دبستا ن دخترانه نوربخش از کتابخانه مرکزی بازدید وبا آخرین کتب منتشر شده ،نحوه عضوگیری و... آشنا شدند.