نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شهادت از سازمان آب

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شهادت از سازمان آب


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به منظور تقویت مهارت های جنبی مطالعاتی ،دانش آموزان دخترانه شهادت از سازمان آب بازدید وبافرآیند تصفیه آب آشنا شدند.