نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید تیم پرورشی مربیان همراه متوسطه دوره اول از دبیرستان مشاهیر اعظم

بازدید تیم پرورشی مربیان همراه متوسطه دوره اول از دبیرستان مشاهیر اعظم


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هدف کیفیت وتعمیق بخشی به مسائل پرورشی فرهنگی وبررسی  برنامه ها وطرح های تکمیلی فرهنگی مدارس نخستین بازدید تیم شماره هشت پرورشی مربیان همراه متوسطه دوره اول از دبیرستان مشاهیر اعظم ناحیه دو صورت گرفت. دراین برنامه مربیان از صبحگاه دبیرستان مشاهیر اعظم بازدید نمودند. درادامه نشستی با حضور مدیرومعاون پرورشی فرهنگی دبیرستان مشاهیر اعظم برگزارو اهم مسائل ومشکلات ،طرح هاوبرنامه های فرهنگی پرورشی مورد بازبینی وبررسی قرارگرفت.