نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس آموزش از راه دور (سهروردی و خرد)

بازدید از مدارس آموزش از راه دور (سهروردی و خرد)با عنایت به سیاست‌های مقام عالی وزارت در خصوص استفاده بهینه از ظرفیت‌های آموزش از راه دور به منظور تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و با رویکرد کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های مدارس آموزش ازراه دور،کارشناس مسئولان سنجش ارزشیابی ، ارزیابی عملکرد و نماینده مدارس آموزش از راه دور ناحیه  دو از فعالیت‌های  آموزشی  مدارس سهروردی وخرد  بازدید وضمن نظارت،فعالیت‌های این مدارس را مورد بازبینی وبررسی قراردادند.