نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس آموزش از راه دور

بازدید از مدارس آموزش از راه دوردر راستای تکمیل فعا لیت های آموزشی  ،کارشناس مسئولان  ارزیابی عملکرد و ارزشیابی امتحانات ناحیه دو از فعالیت های آموزشی  مدارس آموزش ازراه دور بازدید نمودند.