نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دبستان های شهید محلاتی وشفیعی

بازدید از دبستان های شهید محلاتی وشفیعی


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی وتربیتی معاون آموزش ابتدایی با همراهی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه دو ازدبستان های شهید محلاتی وشفیعی بازدید وضمن بررسی فعالیت های آموزشی در زمینه ی طرح ها وبرنامه های تقویتی آموزشی تبادل نظر نمودند.