نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دبستان های شهید محلاتی وشفیعی

بازدید از دبستان های شهید محلاتی وشفیعی


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی وتربیتی معاون آموزش ابتدایی با همراهی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه دو ازدبستان های شهید محلاتی وشفیعی بازدید وضمن بررسی فعالیت های آموزشی در زمینه ی طرح ها وبرنامه های تقویتی آموزشی تبادل نظر نمودند.