نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ازجشنواره دستان کوچک ، اندیشه های بزرگ دبستان غیرانتفاعی پسرانه رهپویان مطهر

بازدید ازجشنواره دستان کوچک ، اندیشه های بزرگ دبستان غیرانتفاعی پسرانه رهپویان مطهردرراستای فعالیت های آموزشی ،مدیرآموزش وپرورش ومعاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از خلاقیت ها و ابتکارات دانش آموزان" جشنواره دستان کوچک ، اندیشه های بزرگ "دبستان غیرانتفاعی  پسرانه رهپویان مطهربازدید نمودند.