نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اتباع خارجه وسازمان ملل "دبستان دخترانه حجاب"

بازدید اتباع خارجه وسازمان ملل "دبستان دخترانه حجاب"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف تشکیل کمیته سلامت وارتقاء بخشی به فعالیت های آموزشی  و فرهنگی معدودی از اتباع خارجه وسازمان ملل از "دبستنان   دخترانه حجاب" بازدید نمودند.