نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اتباع خارجه وسازمان ملل "دبستان دخترانه حجاب"

بازدید اتباع خارجه وسازمان ملل "دبستان دخترانه حجاب"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف تشکیل کمیته سلامت وارتقاء بخشی به فعالیت های آموزشی  و فرهنگی معدودی از اتباع خارجه وسازمان ملل از "دبستنان   دخترانه حجاب" بازدید نمودند.