نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از مدارس اندیشه شاد،پروفسورسمیعی ونوشین نوین

بازدیدمدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از مدارس اندیشه شاد،پروفسورسمیعی ونوشین نوین


با همراهی مدیر اسبق آموزش وپرورش ناحیه دو صورت گرفت:

با هدف  کیفیت بخشی و بررسی مسائل آموزشی احسان مدیراسبق آموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی ارجمندی مدیرآموزش وپرورش وزارع معاون آموزش ابتدایی ناحیه دوازمدارس اندیشه شاد،پروفسورسمیعی ونوشین نوین بازدید واز زحمات متولیا ن فرهنگی تشکر نمودند.