نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیرآموزش وپرورش از خوابگاه شهید مرشد

بازدیدمدیرآموزش وپرورش از خوابگاه شهید مرشدمدیرآموزش وپرورش ،معاون توسعه وپشتیبانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو از خوابگاه شهید مرشد بازدید ومسائل ومشکلات را مورد بررسی قراردادند. بازدید ازوضعیت خوابگاه ها »، سالن مطالعه دانش آموزان و تبادل نظر با دانش آموزان خوابگاهی از دیگر برنامه های این بازدید بود.