نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیددانش آموزان متوسطه دوره اول بهرام ایزدی ازهنرستان شهدای جنوب

بازدیددانش آموزان متوسطه دوره اول بهرام ایزدی ازهنرستان شهدای جنوب


درهفته مشاغل صورت گرفت:

با هدف آشنایی دانش آموزان پایه نهم با کسوت ها ومشاغل دانش آموزان پایه نهم متوسطه دوره اول بهرام ایزدی ازهنرستان شهدای جنوب بازدید نمودند.گقتنی است دراین بازدید قریب به 37دانش آموز حضور داشتند.