نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب هیئت نوگلان فاطمی دبستان عطایی فرد ناحیه دو یزد به عنوان برگزیده ی مرحله ی اول پویش خیمه ما

انتخاب هیئت نوگلان فاطمی دبستان عطایی فرد ناحیه دو یزد به عنوان برگزیده ی مرحله ی اول پویش خیمه ما به گفته ی مهدی رحمانی، کارشناس مسئول قرآن - نماز و عترت ناحیه ی  دو یزد، پویش خیمه ما با هدف شناسایی و معرفی هیئت های مذهبی دانش آموزی مدارس سراسر کشور برگزار گردید که از بین آثار رسیده به دبیرخانه ی مربوطه، تعداد 14 هیئت به عنوان برگزیده مرحله اول این پویش انتخاب و معرفی شدند و هیئت نوگلان فاطمی از دبستان قرآنی عطایی فرد ناحیه دو یزد در ردیف این 14 هیئت قرار گرفت.