نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب عنوان شعار سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری:«تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»

انتخاب عنوان شعار سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری:«تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»