نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش اصول "ایمنی در چهارشنبه آخر سال" هنرستان مشکی

آموزش اصول "ایمنی در چهارشنبه آخر سال" هنرستان مشکیدرراستای اگاهی بخشی وارتقای فرهنگ ایمنی در دانش آموزان در مواجه با خطرات احتمالی چهارشنبه آخر سال و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه چهارشنبه پایان سال، دانش آموزان هنرستان مشکی با اصول ایمنی آشنا شدند. شایان ذکراست پیشگیری از حوادث تلخی مانند حوادث چهارشنبه پایان سال، مستلزم ارتقای فرهنگ ایمنی در جامعه است. همچنین دانش آموزان این آموزشگاه با گستراندن سفره هفت سینی پیشاپیش به استقبال سال جدید رفتند.