نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش آتش نشانان به دانش آموزان "دبستان پسرانه احمد "

آموزش آتش نشانان به دانش آموزان "دبستان پسرانه احمد "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به مناسبت حادثه ناگوار پلاسكو وبه منظور آمادگی بیشتر وکسب مهارت های فوری اطفای حریق طی برنامه ای، مامورین آتش نشالنی باحضور در دبستان پسرانه احمد آموزش ها ومهارت های لازم را به دانش آموزان یاد دادند.