نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شهید بستانی

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شهید بستانی


با هدف تکمیل فعالیت های آتربیت بدنی :

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شهید بستانی باشرکت دانش آموزان  وحضور مسئولین آموزشگاه درقالب حرکات ورزشی زیبا برگزارشد.