نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای " دبیرستان دخترانه دوره اول مطهری"

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای " دبیرستان دخترانه دوره اول مطهری"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی ورزشی :

باهدف تعمیق بخشی به مسائل ورزشی  وترغیب دانش آموزان به " تحصیل ،تهذیب ، ورزش باشرکت دانش آموزان  المپیاد ورزشی درون مدرسه ای " دبیرستان دخترانه دوره اول مطهری" برگزارشد. دراین آئین فرهنگی مسئولینی از مدیریت ناحیه دو نیزحضور داشتند.