نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان دخترانه شهید مطهری

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان دخترانه شهید مطهریباهدف تقویت مهارت های جسما نی و وروانی  دانش آموزان وبا رویکرد تحصیل ،تهذیب وورزش با شرکت دانش آموزان همراه با اجرای چندین ویژه برنامه فرهنگی –ورزشی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان دخترانه شهید مطهری برگزارگردید.