نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح زمین چمن مصنوعی دبستان پسرانه یاوری

افتتاح زمین چمن مصنوعی دبستان پسرانه یاوریهمزمان با گشایش المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای باحضور معاون برنامه ریزی ومالی اداری فرمانداری یزد وجمعی از دیگر مسئولین زمین چمن مصنوعی دبستان پسرانه یاوری افتتاح شد. گفتنی است این زمین به مساحت 800مترمربع وبا مشارکت خیّرین مدرسه ساز با هزینه ای بالغ بریکصدوپنجاه میلیون تومان ساخته شده است.