نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی گروه های فرزانگان سازمان دانش آموزی

ارزیابی گروه های فرزانگان سازمان دانش آموزی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

درراستای فعالیت های فرهنگی تربیتی وپیشبرد اهداف سازمان دانش آموزی باحضور سرمربی سازمان دانش آموزی  "گروه فرزانگان "  دبیرستان دخترانه ادب براساس شاخص های تعیین شده  مورد ارزیابی قرارگرفت .