نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی امور اداری مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو

ارزیابی امور اداری مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دوبه گزارش "روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحخیه دو یزد" به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد امور اداری ادارات آموزش و پرورش استان یزد ،کارشناسان امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان با حضور در مدیریت ناحیه دو عملکرد امور اداری این ناحیه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.