نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی سیاحتی دانش آموزان متوسطه دوره اول حضرت مجتبی(ع) به اصفهانٰ

اردوی سیاحتی دانش آموزان متوسطه دوره اول حضرت مجتبی(ع) به اصفهانٰ


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

با هدف تقویت روحیه ، مسئولیت پذیری ، تحکیم ارتباط وتکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی قریب به  85 نفر از دانش آموزان متوسطه  دوره اول  حضرت مجتبی (ع) به اردوي اصفهانٰ اعزام وبا جاذبه ها واماکن تاریخی آن آشنا شدند.