نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای "هنرجویان هنرستان مصباح "

اردوی برون مدرسه ای "هنرجویان هنرستان مصباح "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

هنرجویان هنرستان پسرانه مصباح  باهدف تکمیل فعالیت های آموزشی ،وفرهنگی وتربیتی دراردوی یک روز برون مدرسه ای شرکت نمودند. لازم به ذکراست این اردوی برون مدرسه ای در شهرستان مهریز انجام شد.مسئولیت پذیری، مشارکت درکارگروهی  ازعمده اهداف این اردوبود.