نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای دبیرستان صالحی زاده

اردوی برون مدرسه ای دبیرستان صالحی زاده


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی صورت گرفت :

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی تحقیقی اردوی برون مدرسه ای دبیرستان صالحی زاده با محوریت" رصد نجوم درمحل در بید یزد "برگزارشد.