نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای دبیرستان صالحی زاده

اردوی برون مدرسه ای دبیرستان صالحی زاده


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی صورت گرفت :

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی تحقیقی اردوی برون مدرسه ای دبیرستان صالحی زاده با محوریت" رصد نجوم درمحل در بید یزد "برگزارشد.