نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای دبستان دخترانه نوربخش دراردوگاه "محمدآباد"

اردوی برون مدرسه ای دبستان دخترانه نوربخش دراردوگاه "محمدآباد"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

دانش آموزان دبستان دخترانه نوربخش با شرکت در اردوی گروهی دراردوگاه  "محمدآباد" لحظات شادی را سپری ومسئولیت پذیری، مشارکت گروهی، نوعدوستی و...را تجربه کردند.