نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای دبستان حضرت مریم

اردوی برون مدرسه ای دبستان حضرت مریم


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی باهدف تقویت روحیه شادابی دانش آموزان ، اردوی برون مدرسه ای دبستان حضرت مریم درمجموعه ی گردشگری تفریحی باغ خان برگزارشد.