نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح مدام در مدارس دوره اول متوسطه. ناحیه دو یزد

اجرای طرح مدام در مدارس دوره اول متوسطه. ناحیه دو یزد


دبیرستان فرزانگان، پیشتاز در اجرای این برنامه