نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح مدام دردبیرستان فرزانگان دوره اول

اجرای طرح مدام دردبیرستان فرزانگان دوره اولبا هدف مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه وبا شرکت خودجوش دانش آموزان طرح مدام دردبیرستان فرزانگان دوره اول عملیاتی شد.بر اساس این طرح در یک روز از سال تحصیلی، دانش آموزان اداره امور مدرسه را بر عهده می‌گیرند و در نقش مدیر، معاونان و دبیران به انجام‌وظیفه می‌پردازند.

آشنایی دانش آموزان با مشکلات مدرسه، حس مسئولیت‌پذیری، رشد و پرورش مهارت‌های زندگی و اجتماعی ،بهبود برنامه‌ریزی مدیریت آموزشگاهی هم‌فکری در حل مشکلات  را می توان ازجمله اهداف این طرح برشمرد .

یادآوری می شود مسئولین آموزش وپرورش ناحیه امروز ازرونداجرای این طرح بازدید نمودند.