نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح "درمحضرقرآن " دبستان حضرت ابوالفضل دو

اجرای طرح "درمحضرقرآن " دبستان حضرت ابوالفضل دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باشرکت آموزگاران دبستان حضرت ابوالفضل دوطرح "درمحضرقرآن " اجراشد.دراین آئین فرهنگی تربیتی هریک ازشرکنندگان آیاتی ازکلام وحی رابه صورت ترتیل تلاوت  نمودند.