نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای برنامه ی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی درهنرستان دکترطاهری

اجرای برنامه ی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی درهنرستان دکترطاهری


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هدف پیشگیری ازآسیب های اجتماعی وفرهنگ سازی وانسجام بخشی ظرفیت ها طی برنامه ای یا حضور مدیرهنرستان دکتر طاهری وجمعی از دانش آموزان اهم فعالیت های فرهنگی هفته پیشگیری ازآسیب های اجتماعی دراین هنرستان تبیین شد.

شایان ذکراست از22لغایت 28آیان موسوم به "هفته پیشگیری از آسیب های اجتماعی واعتیاد" است.