نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای برنامه های فرهنگی انتخابات شوراهای دانش آموزی و المپیاد ورزشی درون مدرسه ای : مدارس جیحون و صالحی زاده )

اجرای برنامه های فرهنگی انتخابات شوراهای دانش آموزی و المپیاد ورزشی درون مدرسه ای : مدارس جیحون و صالحی زاده )


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی صورت گرفت :

 جیحون

صالحی زاده