نمونه آثار برتر راه یافته به مرحله کشوری

 نقد ادبی                                                                                                                     موزاییک کاری

پویانمایی                                                                                                                     قلم فلزی

شعر                                                                                                                          خط ثلث

طراحی پوستر                                                                                                               طراحی با زغال

تک نوازی                                                                                                                   پاستل                                                 

طراحی پوستر رایانه ای                                                                                                   آب مرکب

داستان کوتاه                                                                                                                 گواش

معرق                                                                                                                        طراحی با مداد

معرق                                                                                                                        تصویرسازی

 

معرفی و شرح ضوابط داوری مسابقات فرهنگی هنری

سرود / آقای امیر احمدی

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت اول

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت دوم

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت سوم

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت چهارم

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت پنجم

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت ششم 

 پادکست / آقای حبیبی راد / قسمت اول 

 پادکست 1 / آقای حبیبی راد / قسمت دوم 

پادکست 2 / آقای حبیبی راد / قسمت سوم 

فتومونتاژ / آقای زندی 

عکاسی / آقای زندی 

طراحی  پوستر / آقای خلاصه زاده 

طراحی آرم  / آقای خلاصه زاده 

 تصویرسازی / آقای خلاصه زاده 

طراحی جلد  / آقای خلاصه زاده

 کلاژ / آقای خلاصه زاده 

چاپ دستی / آقای خلاصه زاده 

هنرهای نمایشی / آقای موسوی پور 

 نمایش صحنه ای/ آقای موسوی پور 

 نمایش عروسکی/ آقای موسوی پور

 نمایشنامه خوانی/ آقای موسوی  پور

 نمایشنامه خوانی / آقای موسوی پور

نقالی / آقای موسوی پور 

نقالی/ آقای موسوی پور

خوشنویسی / آقای میرایی 

خط نستعلیق / آقای میرایی 

خط شکسته نستعلیق / آقای میرایی

خط نسخ و ثلث / آقای میرایی 

 نقاشی خط / آقای میرایی 

رنگ و روغن / آقای زارعشاهی

گواش / آقای زارعشاهی

آب مرکب / آقای حسین زارعشاهی

طراحی با مداد / آقای زارعشاهی

زغال / آقای زارعشاهی

کاریکاتور / آقای زارعشاهی

مدادرنگ / آقای زارعشاهی

آب رنگ / آقای زارعشاهی

پویا نمایی / آقای زارعشاهی

پاستل / آقای زارعشاهی

قلم فلزی / آقای زارعشاهی

نماهنگ / آقای زارعشاهی