موسسات خیریه مجاز به همکاری با مدارس

 

ردیف

نام مؤسسه

نوع حمایت خیری

دانش آموز تحت پوشش

شماره و تاریخ مجوز

نام و شماره تماس رابط

آدرس

فرم های مربوط

تاریخ اعتبار مجوز

1

خیریه فرهنگی امیدگستر یزد

بورسیه دانش آموزان مستعد و نیازمند

تمام پایه های دوره متوسطه

5/38818

1400/10/22

مسعود زرگر 09131573211

09906533211

خیابان سیدگل سرخ-جنب حسینیه ابوالقاسم

شرایط حمایت

فرم 1

فرم 2

فرم 3

1400/06/31