فرم های فرهنگی هنری
فرم های فرهنگی هنری

فرم شرکت در کلاس های تخصصی مسابقات فرهنگی هنری

مشخصات دبيران درس تفكر و سبك زندگي متوسطه دوره اول

مشخصات معاونان و مربيان پرورشي مدارس غير دولتي سال تحصيلي 99-98

معرفي رابط كانون

رابط کانون ام ابیها(س)

درخواست کتاب جهت شرکت در مسابقه ی کتابخوانی (دانایی توانایی)

ثبت ادرس و مشخصات شركت كنندگان در مسابقه وبلاگ نويسي

اعلام اسامي مسابقات گروهي

فرم ثبت نام همکاران فرهنگی در کارگاه آموزشی سامانه ی همگام ( کانون رشد ساعت 9 - 8 )

فرم ثبت نام همکاران فرهنگی در کارگاه آموزشی سامانه ی همگام ( کانون رشد ساعت 10 - 9 )

فرم ثبت نام همکاران فرهنگی در کارگاه آموزشی سامانه ی همگام ( کانون رشد ساعت 11 - 10)

فرم ثبت نام همکاران فرهنگی در کارگاه آموزشی سامانه ی همگام ( کانون ام ابیها«س» ساعت 9 - 8 )

فرم ثبت نام همکاران فرهنگی در کارگاه آموزشی سامانه ی همگام ( کانون ام ابیها«س» ساعت 10 - 9)

فرم ثبت نام همکاران فرهنگی در کارگاه آموزشی سامانه ی همگام ( کانون ام ابیها«س» ساعت 11 - 10)

فرم ثبت نام همکاران فرهنگی در کارگاه آموزشی سامانه ی همگام ( ضمن خدمت امام جعفر صادق«ع» ساعت 9 - 8)

فرم ثبت نام همکاران فرهنگی در کارگاه آموزشی سامانه ی همگام ( ضمن خدمت امام جعفر صادق«ع» ساعت 10 - 9)

فرم ثبت نام همکاران فرهنگی در کارگاه آموزشی سامانه ی همگام ( ضمن خدمت امام جعفر صادق«ع» ساعت 11 - 10)

 

بسیج فرهنگیان
بسیج فرهنگیان

مشاوره
مشاوره