جلسه مدیران مدارس ابتدایی برگزار شد
این جلسه که با حضور معاون آموزش ابتدایی ، معاون پشتیبانی و مسئولین آموزش و پرورش ناحیه دوبرگزار شد ، "حیدری" کارشناس بیمه معلم نکاتی را پیرامو