نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمائی مربیان ومعاونین پرورشی فرهنگی ناحیه دو

گردهمائی مربیان ومعاونین پرورشی فرهنگی ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هدف هم افزائی وهمگرایی وهمفکری بیشتر وتبیین مسائل فرهنگی  تربیتی باشرکت مربیان ومعاونین پرورشی دوره های ابتدائی ومتوسطه جلسه ای با محوریت تشریح "اهم برنامه ها وطرح ها ی پرورشی فرهنگی " درمحل نمازخانه ناحیه دو برگزارشد.

دراین جلسه طباطبائی معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو صمیمانه از فعالیت های مربیان تربیتی قدردانی و برهمسو بودن با مدیران دراجرای برنامه ها تاکید نمود. درادامه  برزگری از حوزه قرآن نماز عترت  و باقری و ضیافتی از حوزه فرهنگی هنری مدیریت  به تشریح وتبیین اهم رئوس  وبرنامه ها وطرح های  فرهنگی تربیتی در سال 95پرداخته ومتولیان حوزه تربیتی را به تعامل افزایی بیشتر ،ترغیب دانش آموزان به شرکت در برنامه های فرهنگی ،نماز جماعت ،مسابقات فرهنگی هنری ،پرسش مهر وفوق برنامه توصیه نمودند.

گفتنی است "صمدی" کارشناس فرهنگی اداره کل نیزدراین برنامه درخصوص چگونگی ثبت فعالیت ها ی فرهنگی مدارس در  سامانه همگام  مطالبی مطرح نمود.