نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمائی رؤسای شورای دانش آموزی مدارس متوسطه دوره او و دوم ناحیه دو


با هدف هم افزائی ، هم اندیشی وهمفکری  باحضور مدیرو معاونین  پرورشی فرهنگی ،آموزش ابتدایی ،متوسطه، توسعه پشتیبانی  مدیریت آموزش وپرورش گردهمائی  رؤسای دانش آموزی  مدارس متوسطه دوره اول و دوم (پسرانه ) ناحیه دودرمحل نمازخانه مدیریت برگزارشد.دراین جلسه  منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه ضمن تشکر ازحضور دانش آموزان آنان را به مشارکت درتمام برنامه های فرهنگی اجتماعی ،نشست های همگرایی توصیه نمود.درادامه معدوی از دانش آموزان به نمایندگی از سایرین اهم مسائل مشکلات و فعالیت های فرهنگی تربیتی آموزشی مدارس خودرا بیان وخواستار حل وفصل مشکلات شدند.درپایان انتخابات مجمع مشاورین رؤسای شورای دانش آموزی مدارس متوسطه دوره او و دوم برگزارگردید.